Bài 1 trang 28 SGK Đại số 11

Trung bình: 4
Đánh giá: 5
Bạn đánh giá: Chưa

  Bài 1: Giải các phương trình sau:

a) sinx+2=13; b) sin3x=1;
c) sin2x3-π3=0; d) sin2x+200=-32.

 


a)

 sin (x+2)=13x+2 = arcsin13+k2π x+2=π-arcsin13+k2πx=arcsin13-2+k2πx=π-arcsin13-2+k2πk.

Vậy phương trình có nghiệm : x=arcsin13-2+k2πx=π-arcsin13-2+k2πk.

b) 

 sin3x=1sin3x=sinπ23x=π2+k2πx=π6+k2π3k.

Vậy phương trình có nghiệm : x=π2+3kπ2k.

c) 

sin2x3-π3=02x3-π3=kπ2x3=π3+kπx=π2+3kπ2k.

Vậy phương trình có nghiệm : x=π2+3kπ2k.

d) 

sin 2x +200=-32 sin 2x +200=sin(-600)2x +200=-600+k36002x +200=1800+600+k3600x=-400+k1800x=1100+k1800k.

Vậy phương trình có nghiệm : x=-400+k1800x=1100+k1800k.