Bài 1 trang 31 SGK Sinh học 11. Nêu các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được.

Trung bình: 4,49
Đánh giá: 592
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được.


 * Các dạng nitơ có trong đất:

      - Nitơ khoáng (nitơ vô cơ) trong muối khoáng

      - Nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (động vật, thực vật, vi sinh vật…)

    * Dạng nitơ mà cây hấp thụ được là nitơ khoáng (NH4+ và NO3-).