Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 9: Con người là chủ thể của lịch sử, là mục tiêu phát triển của xã hội SGK Giáo Dục Công Dân 10