Skills - Review 4 Tiếng Anh 10 mới

Trung bình: 4,21
Đánh giá: 24
Bạn đánh giá: Chưa

READING (Đọc)

1. Read about three people describing some environmental problems and solutions.

(Đọc về việc 3 người miêu tả một sô vân đề môi trường và giải pháp.)

Tạm dịch:

Những vấn đề và giải pháp môi trường

Linda: Tôi đã đọc về vấn đề bãi rác thải. Cách đơn giản nhất để bỏ rác là chôn nó vào trong bãi rác thải. Ớ nhiều quốc gia, bãi rác thải đã bị đầy. Vậy nên ở nhiều thành phố, người ta đang cố tái chê" nhiều hơn đố giảm số lượng vật dư thừa bỏ vào bãi rác thải.

Jenny: Theo mình biết, tầng ozone, giúp bảo vệ chúng ta khỏi tia nắng rất nguy hiểm của mặt trời, đã bị hư hại bởi ô nhiễm không khí. Khi tầng ozone càng quá mỏng, nó có thể làm cho da bị ung thư. Một trong những mối đe dọa lớn nhất cho tầng ozone là khí thải từ xe hơi. Cách tốt nhất để cứu tầng ozone là đi xe ít hơn.

Kate: Ngày nay, hầu hết sông và hồ của chúng ta, vốn là nguồn nước uống, đang bị ô nhiễm do kinh doanh, trang trại, nhà cửa và công nghiệp. Để giải quyết vân đề này, chúng ta cần xử lý tất cả rác cẩn thận hơn để hóa chất và vi khuẩn nguy hiểm không xâm nhập vào nguồn cung cấp nước của chúng ta.

2. Find words which are closest in meaning to the following.

(Tìm những từ mà gần nghĩa nhât theo sau.)

1. rubbish dump (n)

__________

2. hide underground (v)

__________

3. serious skin disease (n)

__________

4. waste gases (n)

__________

5. process (v)

__________

Hướng dẫn giải:

1. rubbish dump (n)

landfill (n)

2. hide underground (v)

bury (v)

3. serious skin disease (n)

skin cancer (n)

4. waste gases (n)

exhaust gases (n)

5. process (v)

treat (v)

 Tạm dịch:

1. bãi rác

bãi chôn lấp

2. bãi ngầm

ngầm

3. bệnh da nghiêm trọng

ung thư da

4. khí thải

khí thải

5. xử lý

xử lý

3. Read the text again and write down the environmental problem each person talks about and what can be done to solve it.

(Đọc bài văn lần nữa và viết xuống vấn đề môi trường mà mỗi người nói đến và cái gì cổ thể làm để giải quyết.)
 
  Problem What can be done to solve the problem?
1. Linda landfills do more recycling
2. Jenny _______ ______________
3. Kate _______ ______________
Hướng dẫn giải:
 
  Problem What can be done to solve the problem?
1. Linda landfills do more recycling
2. Jenny the thinning of the ozone layer drive less
3. Kate water pollution treat all waste more carefully

Tạm dịch:

 

Vấn đề

Có thể làm gì để giải quyết vấn đề?

1. Linda

Các bãi chôn lấp

Tái chế nhiều hơn

2. Jenny

Làm mỏng tầng ôzne

Lái xe ít

3. Kate

Ô nhiễm nước

Xử lý tất cả rác thải cẩn thận hơn

SPEAKING (Nói)

3. Work in pairs. Choose one of the following destinations for ecotourism in Viet Nam.

(Làm theo cặp. Chọn một trong những địa điểm du lịch sinh thái ở Việt Nam.)

Destinations for ecotourism in Viet Nam

  • Sa Pa (Lao Cai Province)
  • Cat Ba National Park
  • Central Highlands
  • Bach Ma National Park
  • Can Gio Biosphere Reserve (Ho Chi Minh City)

Tạm dịch:

Lào Cai Province

Công viên Quốc gia Cát Bà

Tây Nguyên

Công viên Quốc gia Bạch Mã

Khu bảo tồn Sinh quyển cần Giờ

4. Answer these questions. Discuss with a partner.

(Trả lời những câu hỏi này, thảo ỉuận với một bạn em.)

1. Where do you want to go?

_______________________

2. Why do you like to go there?

_________________________

3. What is special about the destination?

______________________________

Hướng dẫn giải:

1. I want to go to Sa Pa in Lao Cai province.

2. Because it is a nice place with mountain, forest and spring. The atmosphere is fresh.

3. There is Cat Cat Village where you can visit to know more about life and culture of ethnic local people. You can go camping in the forest, climbing

Fansipan mountain, go hiking in the forest. There arc many delicious foods there with spring fish, forest vegetables...

Tạm dịch:

1. Bạn muốn đi đâu?

Tôi muốn đi Sa Pa ở tỉnh Lào Cai.

2. Tại sao bạn thích đến đó?

Bởi vì nó là một nơi đẹp với núi, rừng và suối. Không khí trong lành.

3. Điều đặc biệt gì về địa điểm này?

Có bản Cát Cát nơi bạn có thể đến thăm để biết nhiều hơn về cuộc sống của người dân tộc địa phương. Bạn có thể đi cắm trại trong rừng, leo núi Phan-xi-pan, đi bộ trong rừng. Có nhiều thức ăn ngon ở đó làm từ cá suối và rau rừng...

LISTENING (Nghe)

5. Listen to the recording about Cuc Phuong National Park and fill in the missing information.

(Nghe bài nghe về Công viên Quốc gia Cúc Phương và điền vào thông tin đang thiếu.)

Click tại đây để nghe:

1. Cuc Phuong National Park is about _________kilometres to the south-west of Ha Noi.

2. The park attracts both_________.

3. There are about ______species of flora and______species of fauna.

4. The park offers the _______scenery.

5. There are also trees that are over________years old.

Hướng dẫn giải:

1. 135            2. tourists and scientists            3. 2.000; 450         4. most impressive         5. 1.000

Tạm dịch:

1. Công viên Quốc gia Cúc Phương cách khoảng 135km về hướng Tây Nam Hà Nội.

2. Công viên thu hút cả khách du lịch và những nhà khoa học.

3. Có khoảng 2.000 loài hoa và 450 loài cây cối.

4. Công viên mang đến phong cảnh đầy ấn tượng.

5. Cũng có những cây mà trên 1.000 tuổi.

Audio Script:

Cuc Phuong National Park is a popular destination for many Vietnamese and foreign tourists The park is located in Ninh Binh province, about 135

kilometres to the south­west of Ha Noi. The 200 square kilometre park attacts both tourists and scientists. According to scientists, there are about

2,000 different species of flora and 450 species of fauna. It is considered to be one of the most important parks in Viet Nam. Large mammals such as

the Asiatic black bear, wild dog, tiger, leopard, clouded leopard and jungle cat live there Cuc Phuong National Park offers the most impressive

scenery. In some parts, there are also that are over 1,000 years old.

Dịch Script:

Vườn quốc gia Cúc Phương là điểm đến phổ biến của nhiều du khách Việt Nam và nước ngoài. Công viên nằm ở tỉnh Ninh Bình, cách thủ đô Hà Nội khoảng 135 km về phía tây nam. Công viên rộng 200 km vuông bao gồm cả khách du lịch và nhà khoa học. Theo các nhà khoa học, có khoảng 2.000 loài thực vật khác nhau và 450 loài động vật. Đây được coi là một trong những công viên quan trọng nhất ở Việt Nam. Các loài động vật có vú lớn như gấu đen châu Á, chó hoang, hổ, báo, báo mây và mèo rừng sống ở đó Vườn Quốc gia Cúc Phương mang đến phong cảnh ấn tượng nhất. Ở một số nơi, cũng có hơn 1.000 năm tuổi.

WRITING (Viết)

6. Write a paragraph about one of the environmental problems and give advice on how to solve them. Use the information in the box or your own ideas.

(Viết một đoạn văn về một trong những vấn đề môi trường và đưa ra lời khuyên về cách giải quyết chúng. Sử dụng thông tin trong khung hoặc ý riêng của em.)

Problem Advice

- producing too much waste

- city landfills being nearly full

- cutting down the rain forests

- burning of gasoline as one of causes of global warming

- doing more recycling

- reusing products instead of throwing them away

- planting more trees

- walking, cycling, using public transport

Hướng dẫn giải:

1. Today, people are producing too much waste. The city landfills are being nearly full. So we should do more recycling and reusing products instead of throwing them away. We also need to process the waste more carefully. We also sort out kinds of waste for easy process. We collect organic waste to make dung for plant. We put non-organic waste such as paper, can, bottle, plastic bags... for recycle.

2. Fossil fuel and non-renewable resources are also very important to our life. They are coal, oil, natural gases which produce energy. Using much fossil fuel and many non­renewable resources makes air pollution and we will run out of them. What we should do save them?

We should reduce the use of fossil fuels for energy. And we also research and replace fossil fuel energy with other renewable fuels such as water, sun, etc. we should raise awareness on the problems in the publis and in education.

Tạm dịch:

1.Ngày nay, người ta đang thải ra rất nhiều rác. Những bãi rác thành phố dang gần như đầy. Vì vậy chúng ta để tái chế nhiều hơn và sử dụng lại những sản phẩm thay vì ném chúng đi. Chúng ta cũng cần xử lý rác cẩn thận hơn. Chúng ta cần phân loại rác để dễ xử lý. Chúng ta nhặt rác hữu cơ để làm phân bón cho cây trồng. Chúng ta bỏ rác vô cơ đem đi tái chế như giấy, lon, chai, túi nhựa...

2. Nhiên Liệu hóa thạch và các nguồn tài nguyên không làm mới dược củng là những nguồn rât quan trọng trong cuộc sống. Chúng là than đá, dầu và khí thiên nhiên mà tạo ra năng lượng. Việc sử dụng năng lượng hóa thạch và tài nguyên không làm mới được quá nhiều làm cho ô nhiễm không khí và chúng ta sẽ cạn kiệt chúng. Chúng ta nên làm gì để tiết kiệm chúng?

Chúng ta nên giảm việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch để tạo ra năng lượng. Và chúng ta cũng tìm và thay thế năng lượng nhiên liệu hóa thạch với những nhiên liệu có thế làm mới khác như nước, mặt trời... chúng ta nên tăng cường nhận thức về những vấn đề trong công chúng và trong giáo dục.