Câu 5: Trang 11, SGK GDCD 10

Trung bình: 4,51
Đánh giá: 133
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu ý kiến của mình về các yếu tố biện chứng, siêu hình về phương pháp luận trong truyện, các câu tục ngữ, thành ngữ sau:

- Truyện ngụ ngôn: Thầy bói xem voi.

- Tục ngữ, thành ngữ: 

+ Rút dây động rừng.

+ Tre già măng mọc

+ Môi hở răng lạnh

+ Nước chảy đá mòn


- Câu chuyện " Thầy bói xem voi " chỉ ra yếu tố siêu hình: Xem xét sự vật phiến diện một chiều. Cavs thầy bói đã rút ra kết luận về con voi trên cơ sở xem xét con voi một cách phiến diện, một chiều, dựa vào một bộ phận để kết luận cả một chỉnh thể. Do đó kết luận của họ về con voi là bị sai .

- "Rút dây động rừng" chỉ yếu tố biện chứng: Mọi sự vật luôn liên hệ, ràng buộc với nhau.

- " Tre già măng mọc" chỉ yếu tố biện chứng: Đó là sự vận động, phát triển nối tiếp nhau của các sự vật.

- " Môi hở răng lạnh" chỉ yếu tố biện chứng: Đó là sự liên hệ, ràng buộc , quy định lẫn nhau giữa các sự vật

- " Nước chảy đá mòn" chỉ yếu tố biện chứng: Đó là sự liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau giữa các vật.