Bài 1 trang 101 SGK Sinh học 10. Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn.

Trung bình: 4,36
Đánh giá: 42
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn.


Đặc điểm 4 pha sinh trưởng của quần thể vi khuẩn:

 * Pha tiềm phát (pha lag):

   - Vi khuẩn thích nghi với môi trường

   - Số lượng tế bào trong quần thể chưa tăng

   - Enzim cảm ứng được hình thành để phân giải cơ chất.

 * Pha lũy thừa (pha log):

   - Vi khuẩn sinh trưởng với tốc độ cực đại.

   - Số lượng tế bào trong quần thể tăng rất nhanh.

 * Pha cân bằng:

   - Số lượng vi khuẩn trong quần thể đạt đến cực đại và không đổi theo thời gian.

   - Số lượng cá thể mới sinh ra bằng số lượng cá thể cũ chết đi.

 * Pha suy vong:

   - Số tế bào sống trong quần thể giảm dần do tế bào trong quần thể bị phân hủy ngày càng nhiều, chất dinh dưỡng cạn kiệt, chất độc hại tích lũy quá nhiều.