Câu 3 trang 8 SGK Công nghệ 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu những nhiệm vụ chính của sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp nước ta trong thời gian tới.


Những nhiệm vụ chính của sản xuất nông, lâm, ngu nghiệp nước ta cần thực hiện tốt trong thời gian tới:

+ Tăng cường sản xuất lương thực để đảm bảo an ninh lương thực Quốc gia.

+ Đầu tư phát triển chăn nuôi để đưa ngành này thành ngành sản xuất chính.

+ Xây dựng một nền nông nghiệp tăng trưởng nhanh và bền vững theo hướng nông nghiệp sinh thái - một nền nông nghiệp sản xuất đủ lương thực, thực phẩm đáp ứng yêu cầu tiêu dùng trong nước và xuất kháu, nhưng không gây ô nhiễm và suy thoái môi trường.

+  Đưa tiến bộ khoa học kĩ thuật vào khâu bảo quản, chế biến sau thu hoạch để giảm bớt hao hụt sản phẩm và nâng cao chất lượng nông, lâm, thủy sản.

+ Áp dụng khoa học công nghệ vào lĩnh vực chọn, tạo giống vật nuôi, cây trồng để nâng cao năng suất vá chất lượng sản phẩm