Bài 1 trang 108 SGK Sinh học 10. Một chủng tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) được cấy trên 3 loại môi trường sau:

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 183
Bạn đánh giá: Chưa

Một chủng tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) được cấy trên 3 loại môi trường sau:

- Môi trường a gồm : nước, muối khoáng và nước thịt.

- Môi trường b gồm : nước, muối khoáng, glucôzơ và tiamin (vitamin B1)

- Môi trường c gồm : nước, muối khoáng, glucôzơ.

  Sau khi nuôi ở tủ ấm 37oC một thời gian, môi trường a và môi trường b trở nên đục, trong khi môi trường c vẫn trong suốt. 

  a) Môi trường a, b và c là loại môi trường gì ?

  b) Hãy giải thích kết quả thực nghiệm.

  c) Glucôzơ, tiamin và nước thịt có vai trò gì đối với vi khuẩn ?


 a) Chủng tụ cầu vàng được cấy trên ba loại môi trường, ba loại môi trường này lần lượt là:

   + Môi trường a là môi trường bán tổng hợp vì có nước thịt và muối khoáng.

   + Môi trường b là môi trường tổng hợp vì có nước , muối khoáng và vitamin B1.

   + Môi trường c là môi trường tổng hợp vì có nước, glucôzơ và muối khoáng.

b) Giải thích kết quả thí nghiệm:

   + Vi khuẩn tụ cầu vàng cần có vitamin B và muối khoáng để phát triển, do vậy môi trường b là môi trường phù hợp với tụ cầu vàng.

   + Tuy nhiên ở môi trường a có nước thịt, tụ cầu vàng có thể phân giải nước thịt để lấy các chất cần thiết nên cũng có thể sinh trưởng.

   + Ở bình c tụ cầu vàng hoàn toàn không thể sinh trưởng do chúng không lấy được nguồn vitamin cần thiết.

  c) Vai trò của glucôzơ, tiamin, nước thịt.

   + Glucôzơ: là hợp chất cung cấp cacbon và năng lượng cho vi khuẩn.

   + Tiamin: vai trò hoạt hóa các enzim.

   + Nước thịt: là hợp chất cung cấp nitơ hữu cơ cho vi khuẩn.