Bài 1 trang 12 - 13 SGK Sinh học 10. Hãy đánh dấu + vào ô vuông chỉ câu trả lời đúng: Những giới sinh vật nào gồm các sinh vật nhân thực?

Trung bình: 4,13
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy đánh dấu + vào ô vuông chỉ câu trả lời đúng: Những giới sinh vật nào gồm các sinh vật nhân thực?

a) Giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh, giới Thực vật, giới Động vật.

b) Giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

c) Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Thực vật, giới Động vật.

d) Giới Khởi sinh, giới Nấm, giới Nguyên sinh, giới Động vật


- Những giới sinh vật gồm các sinh vật nhân thực là: Giới Nguyên sinh, giới Nấm, giới Thực vật và giới Động vật

Đáp án b