Bài 2 trang 13 SGK Sinh học 10. Hãy trình bày đặc điểm chính của giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm?

Trung bình: 4,24
Đánh giá: 29
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy trình bày đặc điểm chính của giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm?


- Giới Khởi sinh: (là các vi khuẩn)

+ Cấu tạo: Là các sinh vật nhân sơ nhỏ bé, cơ thể đơn bào, phần lớn có kích thước 1-5 µm

+ Môi trường sống: Đa dạng (trong đất, trong nước, trong không khí, trong cơ thể sinh vật)

+ Dinh dưỡng: Dị dưỡng hoặc tự dưỡng

- Giới Nguyên sinh: 

+ Cấu tạo: Sinh vật nhân thực, đơn bào hoặc đa bào

+ Môi trường sống: Đa dạng (trong đất, trong nước, trong không khí, trong cơ thể sinh vật)

+ Dinh dưỡng: Dị dưỡng hoặc tự dưỡng

-Giới Nấm:

+ Cấu tạo: sinh vật nhân thực, cơ thể đơn bào hoặc đa bào, cấu trúc dạng sợi, phần lớn tế bào chứa kitin, không có lục lạp

+ Môi trường sống: Sống kí sinh trên các sinh vật khác hoặc trên xác sinh vật

+ Dinh dưỡng: Dị dưỡng, hoại sinh.