Bài 1 trang 135 SGK Sinh học 12. Giải thích quá trình tiến hoá lớn hình thành nên các đơn vị phân loại ...

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 28
Bạn đánh giá: Chưa

Giải thích quá trình tiến hoá lớn hình thành nên các đơn vị phân loại trên loài bằng sơ đồ tiến hoá phân nhánh.


 quá trình tiến hoá lớn hình thành nên các đơn vị phân loại
Quá trình tiến hoá lớn hình thành nên các đơn vị phân loại

- Các loài sinh vật đều được tiến hóa từ tổ tiên chung theo kiểu tiến hóa phân nhánh.

- Các loài có chung một số đặc điểm (họ hang gần) tạo nên 1 chi, nhiều chi có chung những đặc điểm nhất định tạo nên 1 họ và nhiều họ có chung 1 số đặc điểm tạo nên 1 bộ…Cứ như vậy, các nhóm loài khác nhau có thể phân loại thành các nhóm phân loại trên loài: chi, họ, bộ, lớp, ngành.