Bài 3 trang 135 SGK Sinh học 12.

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 12
Bạn đánh giá: Chưa

Một số loài trong quá trình tiến hoá lại tiêu giảm một số cơ quan thay vì tăng số lượng các cơ quan. Nguyên nhân nào sau đây giải thích đúng về hiện tượng này?

A. Do môi trường sống thay đổi đã tạo ra những đột biến mới.

B. Sự tiêu giảm cơ quan giúp sinh vật thích nghi tốt hơn.

C. Có xu hướng tiến hoá quay về dạng tổ tiên.

D. Tất cả các nguyên nhân nêu trên đều đúng.


Sự tiêu giảm cơ quan giúp loài này thích nghi tốt hơn với điều kiện môi trường.

Đáp án: B