Bài 1 trang 8 SGK Vật lí 12

Trung bình: 4
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Phát biểu định nghĩa của dao động điều hòa.


Dao động điều hòa là dao động trong đó li độ của vật là một hàm côsin (hay sin) của thời gian