Bài 1 Trang 145 SGK Lịch sử 10. Hãy nêu tính chất và ý nghĩa của cách mạng Hà Lan.

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 32
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu tính chất và ý nghĩa của cách mạng Hà Lan.


* Tính chất: đây là cuộc cách mạng tư sản diễn ra dưới hình thức một cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Do giai cấp tư sản lãnh đao với động lực là quần chúng nhân dân, mục tiêu lật đổ phong kiến tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

* Ý nghĩa:

  • Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới
  • Lật đổ ách thống trị của thực dân nước ngoài, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
  • Mở ra thời đại mới, thời đại bùng nổ của các cuộc cách mạng tư sản.