Bài 1 Trang 145 SGK Lịch sử 11. Khuynh hướng mới trong phong trào vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX nảy sinh trong bối cảnh nào?

Trung bình: 4,33
Đánh giá: 27
Bạn đánh giá: Chưa

Khuynh hướng mới trong phong trào vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX nảy sinh trong bối cảnh  nào?


Khuynh hướng mới trong phong trào vận động giải phóng dân tộc đầu thế kỉ XX nảy sinh trong bối cảnh:

* Trong nước:

- Tác động của Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp đã làm cho cơ cấu kinh tế, xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi:

+ Kinh tế: quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa du nhập vào Việt Nam tồn tại song song cùng với quan hệ sản xuất phong kiến.vốn có

+ Xã hội: bên cạnh các giai cấp cũ, các lực lượng xã hội mới ra dời như công nhân, tư sản, tiểu tư sản 

- Một bộ phận ưu tú trong hàng ngũ trí thức phong kiến sớm tiếp xúc với tư tưởng mới, tiến bộ  bên ngoài, từ đó đã nhận ra những hạn chế của hệ tư tưởng phong kiến.

-Qua sách, báo các  Tân thư, tân báo được đưa vào Việt Nam, truyền bá, cổ vũ tư tưởng mới  dân chủ tư sản.

* Thế giới, khu vực:

- Cuộc Duy Tân Minh Trị ở Nhật Bản (năm 1868) đã khiến Nhật Bản từ một nước phong kiến  trở thành một nước tư bản phát triển.

- Cuộc cách mạng Tân Hợi ở Trung Quốc thành công. Làm  nảy sinh khuynh hướng cứu nước mới: dân chủ tư sản.