Bài 2 Trang 145 SGK Lịch sử 11. Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa hai xu hướng bạo động và cải cách đầu thế kỉ XX ( về chủ trương và phương pháp)

Trung bình: 4,17
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa hai xu hướng bạo động và cải cách đầu thế kỉ XX ( về chủ trương và phương pháp)


- Giống nhau:

  • Đều mong muốn thực hiện mục đích  làm CM cứu dân cứu nước.
  • Đều ra nước ngoài để tìm đường cứu nước, học hỏi kinh nghiệm cách mạng các nước về làm CM ở VN.

- Khác nhau:

  • PBC là lãnh tụ của phong trào yêu nước – cách mạng, chủ trương vận động quần chúng nhân dân đấu tranh và tranh thủ sự giúp đỡ bên ngoài để bạo động chống Pháp, xây dựng  một chế độ chính trị mới ở VN.
  • PCT là lãnh tụ của PT cải cách dân chủ, chủ trương phê phán chế độ thuộc địa, vua quan, hô hào cải cách XH, nâng cao dân trí dân quyền tiến tới cứu dân cứu nước. Tư tưởng của ông ảnh hưởng đến phong trào dân chủ của các sỹ phu lúc bấy giờ.