Bài 1 trang 174 SGK Sinh học 11. So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?

Trung bình: 4,30
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật?


* Giống nhau:

    - Không có sự kết hợp của giao tử đực và giao tử cái, các cá thể con sinh ra giống hệt nhau và giống hệt mẹ về di truyền.

    - Cơ thể mới được tạo ra bằng hình thức nguyên phân.

* Khác nhau:

Sinh sản vô tính ở động vật Sinh sản vô tính ở thực vật
Hình thức sinh sản: Trinh sinh, phân đôi, nảy chồi,phân mảnh. Hình thức sinh sản: Sinh sản bằng bào tử, sinh sản sinh dưỡng