Câu 1 trang 10 SGK Công nghệ 11

Trung bình: 4,05
Đánh giá: 21
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao phải quy định các tiêu chuẩn về bản vẽ kĩ thuật?


Bản vẽ kĩ thuật là phương tiện thông tin dùng trong các lĩnh vực kĩ thuật và đã trớ thành “ngôn ngữ" chung dùng trong kĩ thuật. Vì vậy, nó phải được xây dựng theo các quy tắc thống nhất được quy định trong các tiêu chuẩn về bản vẽ kĩ thuật.