Bài 2 Trang 196 SGK Lịch sử 10. Chứng minh rằng: Công xã Pari là nhà nước kiểu mới. Ý nghĩa lịch sử của công xã Pari.

Trung bình: 4,24
Đánh giá: 38
Bạn đánh giá: Chưa

Chứng minh rằng: Công xã Pari là nhà nước kiểu mới. Ý nghĩa lịch sử của công xã Pari.


- Nhà nước kiểu mới là bộ máy tổ chức chính trị do cách mạng vô sản thành lập nhằm bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng, bảo vệ quyền lợi nhân dân lao động. Khác với nhà nước trước đó, nó không phải là công cụ áp bức, bóc lột của giai cấp thống trị

- Ngày 26/3/1871 công xã được thành lập, cơ quan cao nhất là Hội đồng công xã được bầu theo nguyên tắc phổ thông đầu phiếu.

- Những việc làm của công xã:

  • Quân đội cảnh sát cũ bị giải tán, thay vào đó là các lực lượng vũ trang nhân dân, nhà thờ tách khỏi trường học.
  • Thi hành nhiều chính sách tiến bộ khác: công nhân được làm chủ những xí nghiệp có chủ bỏ trốn, kiểm soát chế độ tiền lương, giảm lao động ban đêm.
  • Thực hiện chính sách GD bắt buộc không đóng học phí, quy định giá bán bánh mì...

Cho nên nói Công xã Pari là một Nhà nước kiểu mới do dân và vì dân.

- Công xã Pari để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho giai cấp vô sản: về việc giành và giữ chính quyền, tổ chức đấu tranh, trấn áp kẻ thù...