Bài 1 Trang 196 SGK Lịch sử 10. Trình bày sự thành lập và hoạt động của Quốc tế thứ nhất những năm 60-70 của thế kỉ XIX.

Trung bình: 4
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày sự thành lập và hoạt động của Quốc tế thứ nhất những năm 60-70 của thế kỉ XIX.


* Sự thành lập:

- Trước sự thay đổi của phong trào công nhân các nước đó là sự gia tăng về số lượng cũng như sự áp bức cuả tư sản đối với công nhân  đòi hỏi cấp thiết về sự thành lập một tổ chức quốc tế lãnh đạo phong trào công nhân.

- Ngày 28-9-1864 Hội Liên hiệp lao động quốc tế (Quốc tê thứ nhất) được thành lập với sự tham gia tích cực của C.Mác.

* Hoạt động:

- Thời gian tồn tại của Quốc tế thứ nhất từ tháng 9-1864 đến tháng 7-1876

- Hoạt động của Quốc tế thứ nhất chủ yếu thông qua các kì đại hội, nhằm truyền bá học thuyết Mác, chống tư tưởng lệch lạc trong nội bộ;

- Thông qua những nghị quyết có ý nghĩa chính trị và kinh tế quan trọng; tán thành bãi công, thành lập công đoàn, đấu tranh có tổ chức, đòi này làm 8 giờ và cải thiện đời sống công nhân

- Quốc tế thứ nhất còn có nhiều đóng góp cụ thể trong phong trào công nhân, cụ thể là kêu gọi ủng hộ của những người lao động Pa-ri năm 1871, góp phần đưa phong trào công nhân phát triển sang thời kì mới.