Bài 2 Trang 203 SGK Lịch sử 10. . Hãy nêu tính chất và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng 1905-1907 ở Nga.

Trung bình: 4,46
Đánh giá: 35
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu tính chất và ý nghĩa lịch sử của Cách mạng 1905-1907 ở Nga.


Tính chất: Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản lần thứ  nhất ở Nga. Đây là một cuộc cách mạng tư sản  kiểu mới.

Ý nghĩa:

+ Giáng một đòn mạnh mẽ vào chế độ Nga hoàng và bọn tư sản, có ảnh hưỡng đến phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở các nước đế quốc.

+ Thức tỉnh nhân dân các nước thuộc địc và phụ thuộc trên thế giới.

+ Là bước chuẩn bị cần thiết cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa diễn ra 10 năm sau đó.