Bài 1 Trang 203 SGK Lịch sử 10. Hãy nêu vai trò của Lênin đối với phong trào công nhân Nga cuối TK XIX - đầu TK XX.

Trung bình: 4,27
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu vai trò của Lênin đối với phong trào công nhân Nga cuối TK XIX - đầu TK XX.


Tham gia phong trào công nhân và thành lập chính đảng vô sản:

- Lênin sinh 22/4/1870 trong một gia đình nhà giáo tiến bộ. Từ nhỏ, sớm có tinh thần CM chống lại chế độ chuyên chế Nga hoàng.

- Năm 1893, Lênin trở thành người lãnh đạo của nhóm công nhân Mác-xít ở Pê-tơ-rô-grat, sau đó bị bắt và tù đày.

- Năm 1895, Lê-nin thống nhất các nhóm mácxít ở Xanh Pê-téc-bua thành một tổ chức chính trị, lấy tên là Liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân. Đó là mầm mống của Đảng mácxít cách mạng.

- Năm 1903: Lênin thành lập Đảng Công nhân Xã hội dân chủ Nga, thông qua Cương lĩnh CM lật đổ chính quyền TS, XDXHCN.

Đấu tranh bảo vệ học thuyết Mác:

- Năm 1900, Lê-nin cùng các đồng chí của mình xuất bản báo "Tia lửa" nhằm truyền bá chủ nghĩa Mác trong phong trào công nhân Nga.

- Lê-nin viết nhiều tác phẩm có nội dung thiết thực nhằm phê phán sâu sắc những quan điểm của chủ nghĩa cơ hội, đồng thời qua đó  khẳng định được  vai trò của giai cấp công nhân ,nhấn mạnh tầm quan trọng của đấu tranh chính trị trong sự nghiệp giải phóng người lao động. Để lại nhiều bài học quý báu cho phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới trong đó có Việt Nam.