Bài 1 trang 22 SGK Sinh học 10. Thuật ngữ nào sau đây bao gồm các thuật ngữ còn lại:

Trung bình: 4,45
Đánh giá: 60
Bạn đánh giá: Chưa

Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại:

  a) Đường đơn      b) Đường đội      c) Tinh bột     d) Cacbohiđrat       e) Đường đa.


Cacbohiđrat được chia làm 3 loại: Đường đơn, đường đôi và đường đa. Tinh bột thuộc đường đa.

Đáp án d