Bài 1 trang 66 SGK Sinh học 11. Cho biết sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào.

Trung bình: 4,38
Đánh giá: 21
Bạn đánh giá: Chưa

Cho biết sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào.


Sự khác nhau giữa tiêu hóa nội bào với tiêu hóa ngoại bào:

   * Tiêu hóa nội bào là tiêu hóa thức ăn bên trong tế bào. Thức ăn được tiêu hóa hóa học trong không bào tiêu hóa nhờ hệ thống enzim của lizôxôm.

   * Tiêu hóa ngoại bào là tiêu hóa thức ăn bên ngoài tế bào. Thức ăn có thể được tiêu hóa hóa học trong túi tiêu hóa hoặc được tiêu hóa cả về mặt cơ học và hóa học trong ống tiêu hóa.