Bài 1 Trang 78 SGK Lịch sử 11. Trình bày ngắn gọn các giai đoạn phát triển của nước Nhật Bản trong những năm 1918 - 1939?

Trung bình: 4,18
Đánh giá: 28
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày ngắn gọn các giai đoạn phát triển của nước Nhật Bản  trong những năm 1918 - 1939?


* Giai đoạn thứ nhất: 1918 - 1929, thời kì phát triển xen lẫn suy thoái.

* Giai đoạn thứ hai: 1929 - 1933:

- Knh tế ở Nhật Bản lâm vào Thời kì khủng hoảng .

- Diễn ra quá trình quân phiệt hoá bộ máy nhà nước.

- Các cuộc đấu tranh của nhân dân Nhật Bản chống chủ nghĩa quân phiệt bắt đầu diễn ra quyết liệt.

*Giai đoạn thứ ba: 1933 – 1939:

- Nhật ra sức đi xâm lược đánh chiếm các nước khác.