Câu 1, trang 13, sgk Ngữ văn 10

Trung bình: 4
Đánh giá: 15
Bạn đánh giá: Chưa

Trong hai câu thơ sau, từ " thôi" được dùng theo nghĩa  nào:

Bác Dương thôi đã thôi rồi
Nước mây man mác ngậm ngùi lòng ta.


Bài tập 1: Trong hai câu thơ không có từ nào là mới, các từ đều quen thuộc. nhưng có từ thôi được nhà thơ dùng với nghĩa mới.

- Thôi có nghĩa là chấm dứt, kết thúc 1 hoạt động, hành động nào đó.

- Từ thôi của Nguyễn Khuyến sử dụng với nghĩa là kết thúc, chấm dứt cuộc đời, cuộc sống.