Bài 1 Trang 89 SGK Lịch sử 11. Nêu một số nét khái quát về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu một số nét khái quát về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.


  Sau CTTG I, phong trào cách mạng  ở Đông Nam Á xuất hiện 2 khuynh hướng:

ND SS

Khuynh hướng TS

Khuynh hướng VS

Thời gian

Xuất hiện sớm.

đầu thế kỷ XX

Mục tiêu

Đòi tự do kinh doanh và chính trị

Đòi Độc lập dân tộc

Lãnh đạo

Đảng Tư sản

Đảng Cộng sản

Hình thức đấu tranh

Chính trị

Vũ trang

Tiêu biểu

Inđônêxia, Miến Điện, Mã Lai

Inđônêxia, VN, PLP