Bài 2 Trang 101 SGK Lịch sử 11. Trong việc tiêu diệt chủ nghĩa Phát xít Liên Xô đã có vai trò như thế nào?

Trung bình: 4,47
Đánh giá: 106
Bạn đánh giá: Chưa

Trong việc tiêu diệt chủ nghĩa Phát xít Liên Xô đã có vai trò như thế nào?


Vai trò của Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít:

- Cùng với Mĩ, Anh Liên Xô  là một trong ba trụ cột chính giữ vai trò quyết định trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

-  Đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần  làm cho phát xít Đức suy yếu tạo điều kiện  giải phóng các nước ở Đông Âu.

- Tập hợp các lực lượng yêu chuộng hòa bình trên thế giới  đấu tranh chống và tiên tới tiêu diệt  phát xít.

- Cùng với các nước lớn tổ chức các hội nghị quốc tế: I-an-ta, Pốt-xđam bàn việc nhanh chóng  kết thúc chiến tranh.