Bài 2 Trang 150 SGK Lịch sử 10. Trình bày kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập.

Trung bình: 4
Đánh giá: 1
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập.


Kết quả

- 9/ 1783: kí hiệp ước Véc-xai: Anh công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa ở Băc Mĩ. Hợp chúng quốc Mĩ ra đời

- Năm 1787: Mĩ ban hành Hiến pháp, quy định Mĩ là nước Cộng Hòa Liên Bang (TT - hành pháp; QH - lập pháp).

Ý nghĩa

- Giải phóng Bắc Mỹ khỏi chính quyền Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường cho CNTB phát triển ở Bắc Mỹ.

- Góp phần thúc đẩy Cách mạng chống phong kiến ở Châu Âu, Phong trào đấu tranh giành độc lập ở Mỹ La tinh.