Bài 1 Trang 150 SGK Lịch sử 10. Hãy trình bày diễn biến chính cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Trung bình: 4
Đánh giá: 3
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy trình bày diễn biến chính cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.


Thời gian

Sự Kiện

12/1773

   SK chè Bô-xtơn

9/1774

   Đại hội lục dịa lần 1  tại Phi-la-đen-phi-a, yêu cầu vua Anh xoá bỏ các đạo luật vô lí

4/1775

   Cuộc chiến tranh bùng nổ,

5/1775

   ĐH lục địa lần 2, bầu Giooc-giơ Oa-sinh-tơn làm tổng chỉ huy quân đội, quân 13 thuộc địa giành được thắng lợi quan trọng

4/7/1774

  Thông qua bảng Tuyên ngôn độc lập tuyên bố thành lập hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

10/1777

   Chiến thắng Xaratôga tạo ra bước ngoặt cuộc chiến.

1781

   Chiến thắng  I-oóc-tao. Quân Anh đầu hàng