Bài 2 Trang 162 SGK Lịch sử 10. Cách mạng công nghiệp đem lại những hệ quả gì?

Trung bình: 4
Đánh giá: 10
Bạn đánh giá: Chưa

Cách mạng công nghiệp đem lại những hệ quả gì?


- Về kinh tế:

  • Nâng cao năng suất lao động làm ra khối lượng sản phẩm lớn cho XH.
  • Thay đổi bộ mặt các nước tư bản, nhiều trung tâm công nghiệp  mới và thành thị đông dân ra đời.

- Về xã hội:             

  • Hình thành 2 giai cấp mới là tư sản công nghiệp và vô sản  công nghiệp.
  • Tư sản công nghiệp nắm tư liệu sản xuất và quyền thống trị.
  • Vô sản  công nghiệp làm thuê, đời sống cơ cực dẫn đến đấu tranh giữa vô sản với tư sản.