Bài 2 Trang 169 SGK Lịch sử 10. Hãy cho biết hệ quả của cuộc đấu tranh thống nhất Đức, thống nhất Italia đối với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

Trung bình: 4,25
Đánh giá: 8
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy cho biết hệ quả của cuộc đấu tranh thống nhất Đức, thống nhất Italia đối với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.


Hệ quả của cuộc đấu tranh thống nhất Đức, thống nhất I-ta-li-a đối với sự phát triển của chủ nghĩa tư bản là:

- Thống nhất đất nước, thị trường dân tộc được thống nhất,tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển

- Sau khi đất nước và thị trường được thống nhất, ở các nước  Đức, I-ta-li-a và ở các nước tư bản khác  hình thành các công ti độc quyền rồi chuyển sang chủ nghĩa đế quốc.

- Tiêu cực: Chính cách thống nhất bằng quân sự góp phần khiến hai nước Đức và I-ta-li-a ươm mầm cho chủ nghĩa bạo lực, sau này trở thành những lò lửa chiến tranh thế giới.