Bài 1 Trang 169 SGK Lịch sử 10. Tại sao nói sự nghiệp thống nhất nước Đức, thống nhất Italia và nội chiến ở Mĩ mang tính chất là một cuộc cách mạng tư sản?

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao nói sự nghiệp thống nhất nước Đức, thống nhất Italia và nội chiến ở Mĩ mang tính chất là một cuộc cách mạng tư sản?


Sự nghiệp thống nhất nước Đức, thống nhất Italia và nội chiến ở Mĩ mang tính chất là một cuộc cách mạng tư sản vì:

Nhiệm vụ

Xoá bỏ chế độ PK, tàn dư PK, phương thức SX cũ, mở đường cho KTTBCN phát triển mạnh mẽ

Giai cấp lãnh đạo

TS, Quý tộc tư sản hoá, Quý tộc quân phiệt, chủ trại..

Động lực CM

Quần chúng nhân dân (đa số là nông dân)

Hình thức

nổ ra dưới nhiều hình thức khác nhau: Nội chiến, thống nhất đất nước

Kết quả

Lật đổ chế độ cũ, quan hệ SX cũ, lạc hậu. Thiết lập chính quyền do giai cấp tư sản lãnh đạo

Ý nghĩa

Nói lên sự thắng thế của Quan hệ SX TBCN đối với QHSXPK lạc hậu