Bài 2 Trang 173 SGK Lịch sử 10. Tại sao trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt?

Trung bình: 4,11
Đánh giá: 9
Bạn đánh giá: Chưa

Tại sao trong giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt?


- Nguyên nhân là do:

+ Do chạy theo lợi nhuận kinh tế mà sự tăng cường bóc lột của tư sản đối với giai cấp vô sản ngày càng tăng.

+ Sự khác nhau về địa vị và quyền lợi của các nước đế quốc do sự chênh lệch về sức mạnh và kinh tế, đặc biệt là vấn đề thuộc địa.

+ Diện tích thuộc địa phần nào phản ánh sức mạnh các nước đế quốc, bên cạnh đó sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa ở các nước đế quốc làm cho nhu cầu về thị trường và nguyên liệu ngày càng tăng dẫn đến nhu cầu mở rộng xâm chiếm và tranh giành thuộc địa giữa các nước đế quốc.

+ Sự chênh lệch giàu, nghèo trong xã hội ngày càng tăng một cách rõ rệt.Hiện tượng thiếu công bằng xã hội ngày càng phổ biến nhiều nơi.

+ Sự giác ngộ về chính trị của nhân dân lao động, đặc biệt là  của giai cấp  công nhân ngày càng  một nâng cao.