Bài 2 Trang 191 SGK Lịch sử 10. Hãy nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản

Trung bình: 4
Đánh giá: 6
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy nêu nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản


- Thời gian: Tháng 2/1848 Tuyên ngôn Đảng cộng sản ra đời, do C.Mác và Ăngghen soạn thảo, gồm 4 chương

- Nội dung:

+ CNTB ra đời là bước tiến, song nó chứa đựng nhiều mâu thuẫn và cuộc đấu tranh giữa TS và VS tất yếu phải nổ ra.

+ Khẳng định sứ mệnh lịch sử và vai trò của giai cấp VS là lãnh đạo CM. Muốn CM thắng lợi cần phải có chính đảng tiên phong của mình, phương pháp: đấu tranh CM, thành lập nền chuyên chính VS, đoàn kết các lực lượng CN trên toàn TG.

+ Trình bày một cách hệ thống những nguyên lý cơ bản của CNCS, chứng minh quy luật tất yếu diệt vong của chế độ TB và thắng lợi của CNCS.

- Ý nghĩa:

+ Là văn kiện có tính chất cương lĩnh đầu tiên của chủ nghĩa xã hội khoa học đấu tranh bước đầu kết hợp chủ nghĩa xã hội với phong trào công nhân.

+ Từ đây giai cấp công nhân đã có lý luận cách mạng soi đường.