Bài 1 Trang 191 SGK Lịch sử 10. Vai trò của Mác và Ăng ghen trong việc thành lập tổ chức Đồng minh những người cộng sản như thế nào?

Trung bình: 4
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Vai trò của Mác và Ăng ghen trong việc thành lập tổ chức Đồng minh những người cộng sản như thế nào?


- Cả C.Mác và Ăngghen đều ở Đức, là nơi công nghiệp tư bản và giai cấp tư sản phản động nhất, chúng thực hiện chính sách đối nội, đối ngoại phản động, bản chất xấu xa, phản động của chúng được phơi bày rõ nét nhất.

- C.Mác và Ăngghen đêàu có học vấn uyên bác và thấu hiểu, đồng cảm với đời sống những người lao động khổ cực. Mác là tiến sĩ luật học, Ăngghen không có bằng như Mác nhưng học thức vẫn uyên bác.

-  C.Mác và Ăngghen liên hệ với một tổ chức bí mật là đồng minh những người chính nghĩa. Đây là tổ chức của những người Đức lánh nạn chủ yếu là thợ may, về sau có thêm thợ thủ công phát triển từ Pháp, sang Anh, Đức…

-  Tháng 6/1847 tại Đại hội đồng minh những người chính nghĩa theo đề nghị của Ăngghen tổ chức này quyết định những người cộng sản.

- Tháng 6 – 1847: "Đồng minh những người cộng sản" ra đời, trên cơ sở "Đồng minh những người chính nghĩa"