Bài 3 Trang 136 SK Lịch sử 11. Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm nào khác so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương chống Pháp?

Trung bình: 4,21
Đánh giá: 19
Bạn đánh giá: Chưa

Khởi nghĩa Yên Thế có những đặc điểm nào khác so với các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương chống Pháp?


Bảng so sánh phong trào Cần Vương và khởi nghĩa nông dân Yên Thế

Nội dung

                      Khởi nghĩa Yên Thế

             Các cuộc khởi nghĩa trong phong trào Cần Vương

Mục đích

Đánh đuổi giặc Pháp bảo vệ quê hương đất nước.

Đánh Pháp giành lại độc lập, khôi phục lại chế độ phong kiến.

Thời gian tồn tại

Diễn ra trong 30 năm (1884 - 1913), .

Diễn ra trong 10 năm (1885 - 1896), 

Lãnh đạo

Nông dân.

Văn thân, sĩ phu.

Địa bàn hoạt động

 Trung Kì và Bắc Kì.

Chủ yếu ở Yên Thế (Bắc Giang) và một số tỉnh Bắc Kì.

Lực lượng tham gia

          Nông dân.

Đông đảo các   văn thân, sĩ phu, nông dân.

Phương thức đấu tranh

Khởi nghĩa vũ trang nhưng có giai đoạn hòa hoãn với giặc, có giai đoạn tác chiến quyết liệt.

Khởi nghĩa vũ trang là chủ yếu và xuyên suốt

Tính chất

Phong trào mang tính chất tự vệ, tự phát của nông dân

Phong trào yêu nước chống Pháp theo ý thức hệ phong kiến và thể hiện tình thần dân tộc sâu sắc thời kì đó