Bài 1 Trang 136 SK Lịch sử 11. Cách tổ chức và chiến đấu của nghĩa quân Bãi Sậy có những điểm gì khác với nghĩa quân Ba Đình?

Trung bình: 4
Đánh giá: 11
Bạn đánh giá: Chưa

Cách tổ chức và chiến đấu của nghĩa quân Bãi Sậy có những điểm gì khác với nghĩa quân Ba Đình?


Nội dung

                                         Nghĩa quân Bãi Sậy

                    Nghĩa quân Ba Đình

Cách tổ chức

- Địa bàn rộng hơn so với Ba Đình và không cố thủ ở một nơi.

- Nghĩa quân có hai căn cứ là  Bãi Sậy (Hưng Yên) và Hai Sông (Hải Dương) nhưng không tập trung quân ở đây, mà chia thành những toán nhỏ cơ động linh hoạt, trà trộn vào dân và hoạt động trên khắp các tuyến giao thông  đồng bằng Bắc Kì.

- Địa bàn hẹp hơn so với Bãi Sậy  và cố thủ trong căn cứ.

- Nghĩa quân có khoảng 300 người, chủ yếu chiến đấu tập trung trong căn cứ Ba Đình được xây dựng kiên cố, vững chắc.

Cách chiến đấu

- Sử dụng lối đánh du kích với yếu tố bất ngờ

- Ngoài đánh địch còn tiến hành binh vận, chống càn, đánh đồn,...

- Sử dụng lối đánh tấn công trực diện với quân giặc.

- chủ yếu là chiến đấu tập trung dựa vào hệ thống công sự đã xây dựng của căn cứ Ba Đình.