Bài 2 trang 10 SGK Hóa học 11. Viết phương trình điện li của các chất sau :

Trung bình: 4,59
Đánh giá: 41
Bạn đánh giá: Chưa

Viết phương trình điện li của các chất sau :

a) các axit yếu : H2S, H2CO3.      

b) bazơ mạnh : LiOH.       

c) các muối: K2CO3, NaCIO, NaHS.

d) hiđroxit lưỡng tính : Sn(OH)2


a) H2S  ⇌    H+ + HS-

    HS-    ⇌     H+      +  S2-

    H2CO3   ⇌     H+ + HCO3-

    HCO3-   ⇌    + + CO32-

b)  LiOH → Li+ + OH-

c) K2CO3  → 2K+ + CO32-

    NaClO  → Na+ + ClO-

    NaHS → Na+ + HS-       

     HS-  ⇌  H+  + S2-

d) Sn(OH)2   ⇌    Sn2++ 2OH-    (Phân li kiểu bazơ)

    Sn(OH)2 (hay H2SnO2)   ⇌    2H+ + SnO22-   (Phân li kiểu axit)