Bài 3 trang 80 SGK Sinh học 10. Nêu sự khác biệt giữa nguyên phân và giảm phân.

Trung bình: 4,47
Đánh giá: 681
Bạn đánh giá: Chưa

Nêu sự khác biệt giữa nguyên phân và giảm phân.


 Sự khác nhau giữa nguyên phân và giảm phân

  Nguyên phân Giảm phân
Nơi diễn ra Tất cả cá loại tế bào Tế bào sinh dục chín
Số lần phân bào 1 lần 2 lần
Tiếp hợp, hoán vị gen Không
Số lần phân bào 1 lần 2 lần
Sắp xếp NST trên mặt phẳng xích đạo của thoi tơ vô sắc 1 hàng dọc

GP I: 2 hàng dọc

GP II: 1 hàng dọc

Kết quả Tạo được 2 tế bào con giống hệt nhau, có số lượng NST bằng tế bào mẹ (2n). Qua hai lần phân bào liên tiếp tạo ra 4 tế bào con có số lượng NST giảm đi một nửa so với tế bào mẹ.