Bài 4 trang 80 SGK Sinh học 10. Nếu ý nghĩa của quá trình giảm phân.

Trung bình: 4,45
Đánh giá: 485
Bạn đánh giá: Chưa

Nếu ý nghĩa của quá trình giảm phân.


Ý nghĩa của quá trình giảm phân:

  - Tạo được các giao tử

  - Tạo ra rất nhiều biến dị tổ hợp do sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp nhiễm sắc thể trong quá trình giảm phân kết hợp với quá trình thụ tinh.

  - Tạo sự đa dạng di truyền cho thế hệ sau ở các loài sinh sản hữu tính, tạo nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn giống và tiến hóa.

  - Nguyên phân, giảm phân, thụ tinh giúp duy trì sự ổn định bộ NST loài.