Bài 3 trang 86 SGK Sinh học 12. Trình bày phương pháp tạo động vật chuyển gen và những thành tựu tạo giống động vật biến đổi gen.

Trung bình: 4,55
Đánh giá: 83
Bạn đánh giá: Chưa

Trình bày phương pháp tạo động vật chuyển gen và những thành tựu tạo giống động vật biến đổi gen.


* Phương pháp tạo động vật chuyển gen:

      - Người ta lấy trứng ra khỏi con vật nào đó rồi cho thụ tinh trong ống nghiệm.

      - Tiêm gen cần chuyển vào hợp tử và hợp tử phát triển thành phôi.

      - Cấy phôi đã được chuyển gen vào trong tử cung của con vật khác để nó mang thai và sinh đẻ bình thường.

Nếu gen được chuyển gắn thành công vào hệ gen của hợp tử và phôi phát triển bình thường thì sẽ cho ra đời một con vật chuyển gen.

* Thành tựu tạo giống động vật biến đổi gen

      Người ta đã chuyển thành công gen prôtêin huyết thanh người vào cừu và chuyển thành công gen chứa hoocmôn sinh trưởng của chuột cống và chuột nhắt.