Bài 1 trang 86 SGK Sinh học 12. Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Trung bình: 4,39
Đánh giá: 23
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gen từ tế bào này sang tế bào khác là vì:

    A. Nếu không có thể truyền thì gen cần chuyển sẽ không chui vào được tế bào nhận.

    B. Nếu không có thể truyền thì gen có vào được tế bào nhận cũng không thể nhân lên và phân li đồng đều về các tế bào con khi tế bào phân chia.

    C. Nếu không có thể truyền thì khó có thể thu được nhiều sản phẩm của gen trong tế bào nhận.

    D. Nếu không có thể truyền thì gen sẽ không thể tạo ra sản phẩm trong tế bào nhận.


Xét các phát biểu:

A - sai, còn nhiều phương pháp để đưa gen cần chuyển vào tế bào nhận: VD Vi tiêm, tiếp hợp..

B - sai, khi tế bào phân chia thì thể truyền được phân chia không đều, vì nằm trong tế bào chất

C - đúng, vì thể truyền có thể nhân đôi độc lập trong tế bào

D - sai, gen có thể cài xen vào hệ gen của tế bào nhân và tạo ra sản phẩm.

Đáp án: C