Bài 4 trang 194 SGK Sinh học 12. Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Trung bình: 4,29
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Quan sát một tháp sinh khối, chúng ta có thể biết được những thông tin nào sau đây?

A. Các loài trong chuỗi và lưới thức ăn.

B. Năng suất của sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.

C. Mức độ dinh dưỡng ở tìm bậc và toàn bộ quần xã.

D. Quan hệ giữa các loài trong quần xã.


Tháp sinh khối được dựa trên khối lượng của tổng số của tất cả các sinh vật trên một đơn vị diện tích hay thể tích ở mỗi bậc dinh dưỡng (g/ha).

Khi quan sát 1 tháp sinh khối ta thấy năng suất của sinh vật ở mỗi bậc dinh dưỡng.

Đáp án: B