Câu 1, trang 18, sgk Ngữ văn 12

Trung bình: 4,28
Đánh giá: 43
Bạn đánh giá: Chưa

Kiến thức:

1. Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa

- Đất nước trải qua nhiều sự kiện lớn( cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc vô cùng ác liệt, công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc ...)

- Nền văn học mới ra đời và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nên thống nhất về khuynh hướng, tổ chức và quan niệm.

- Hình thành kiểu nhà văn mới : nhà văn – chiến sĩ.

- Do ảnh hưởng của chiến tranh nên văn học có nhiều đặc điểm riêng.


 Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa

- Đất nước trải qua nhiều sự kiện lớn.

- Nền văn học mới ra đời và phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nên thống nhất về khuynh hướng, tổ chức và quan niệm.

- Hình thành kiểu nhà văn mới : nhà văn – chiến sĩ.

- Do ảnh hưởng của chiến tranh nên văn học có những đặc điểm riêng.