Bài 4 trang 146 SGK Giải tích 12

Trung bình: 4,14
Đánh giá: 14
Bạn đánh giá: Chưa

Xét chuyển động thẳng xác định bởi phương trình : st=14t4-t3+t22-3t. Trong đó t được tính bằng giây và s được tính bằng mét.

a) Tính v2, a2, biết vt, at  lần lượt là vận tốc và gia tốc của chuyển động đã cho.

b) Tìm thời điểm t mà tại đó vận tốc bằng 0.


a) Tính v2, a2, biết vt, at lần lượt là vận tốc và gia tốc của chuyển động đã cho.

Ta có st=14t4-t3+t22-3tvt=s't=t3-3t2+t-3at=v't=3t2-6t+1.

Vậy v2=23-3.22+2-3=-5; a2=3.22-6.2+1=1.

b) Tìm thời điểm t mà tại đó vận tốc bằng 0.

Tại thời điểm vận tốc bằng 0 ta có : t3-3t2+t-3=0t2t-3+t-3=0t-3t2+1=0t=3.