Bài 5 trang 14 SGK Sinh học 12. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất.

Trung bình: 4,19
Đánh giá: 26
Bạn đánh giá: Chưa

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất.

Các prôtêin được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều.

A) Bắt đầu bằng axit amin Met.

B) Bắt đầu bằng axit amin foocmin – mêtiônin.

C) Có Met ở vị trí đầu tiên bị cắt bởi enzim.

D) Cả A và C.


Các prôtêin được tổng hợp trong tế bào nhân thực đều bắt đầu bằng axit amin Met, có Met ở vị trí đầu tiên bị cắt bởi enzim.

Đáp án: D