Bài 19: Máy thu thanh

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Bài 19: Máy thu thanh SGK Công nghệ lớp 12