Bài 5: Thực hành: Điot - Tirixto - Triac

Trung bình: 4
Đánh giá: 7
Bạn đánh giá: Chưa
Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Bài 5: Thực hành: Điot - Tirixto - Triac SGK Công Nghệ lớp 12

+ Giới thiệu nội dung và qui trình thực hành :

Bước 1 : Quan sát, nhận biết các loại linh kiện :

    Căn cứ hình dạng, cấu tạo bên ngoài để chọn riêng ra : Điốt tiếp điểm, điốt tiếp mặt, tirixto, triac :

  - Điốt tiếp điểm có hai điện cực, dây dẫn nhỏ.

  - Điốt tiếp mặt có hai điện cực,  dây dẫn to.

  - Tirixto và triac đều có ba điện cực.

Bước 2: Chuẩn bị đồng hồ đo :

    Chuyển đồng hồ vạn năng về thang đo điện trở x 100. Kiểm tra chỉnh lại kim động hồ cho đúng vị trí 0 khi chập hai đầu que đo lại.

Chú ý :

   - Que đỏ cắm ở cực dương (+) của đồng hồ là cực âm (-) của pin 1,5V ở trong đồng hồ.

   - Que đen cắm ở cực âm (-) của đồng hồ là cực dương (+) của pin 1,5V ở trong đồng hồ.

Bước 3: Đo điện trở thuận và nghịch của các linh kiện :

   a) Chọn ra hai loại điốt rồi lần lượt đo điện trở thuận, ngược theo hình 5.1 SGK. Ghi vào bảng báo cáo. Nhận xét ghi Điốt tốt hay xấu.

   b) Chọn ra tirixto rồi lần lượt đo điện trở thuận, ngược trong hai trường hợp cho UGK = 0 và UGK > 0V theo hình 5.2 SGK. Ghi kết quả vào bảng báo cáo. Nhận xét dẫn điện hay không.

   c) Chọn ra triac rồi lần lượt đo điện trở giữa hai đầu A1 và A2 trong hai trường hợp :

     - Cực G để hở và đo theo hình 5.3a SGK.

     - Cực G nối với A2 và đo theo hình 5.3b. ghi kết quả vao bảng báo cáo. Nhận xét dẫn điện hay không.

Phân dụng cụ cho các nhóm : Các nhóm nhận và kiểm tra số lượng dụng cụ.