Đọc thêm: Đò Lèn- Nguyễn Duy

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Đọc thêm: Đò Lèn- Nguyễn Duy SGK Văn mẫu lớp 12